Tuneskipet

Tuneskipet barnehage er en foreldreeid andelsbarnehage med 52 plasser.

Vårt arbeid i barnehagen bygger på rammeplanen for barnehager hvor vi har stor fokus på barns medvirkning og prosjektarbeid. I tilegg til dette har vi organisert avdelingene våre etter alder og fagområder hvor de ulike avdelingene har ulike satsningsområder.

Frøy som er vår småbarnsavdeling (1-3 år) har hovedfokus på fagområdet kropp, bevegelse mat og helse. Avdelingen bærer preg av dette både i forhold til innredning, husker, ribbevegger, sklie osv.

Balder som er vår 3-4 års avdeling har hovedfokus på fagorådene natur, miljø og teknikk samt nærmiljø og samfunn. Fagområdene skal gjennomsyre alt arbeid på avdelingen både i forhold til innredning, tilrettelegging av aktiviteter osv.

Odin som er gruppa for de eldste barna (4-5år) har fokus på fagområdene kunst, kultur og kreativitet samt antall, rom og form. Avdelingen har bl.a en språkkrok, mattekrok og en lesekrok.

I tilegg til dette skal alle våre 3 avdelinger ha fokus på fagorådene kommunikasjon, språk og tekst samt etikk, religion og filosofi. Vi anser disse to fagområdene som så grunnleggende og elementære at alle avdelingene skal ha fokus på disse til enhvertid.

Personalgruppen er meget stabil og høyt skolert. Vi har barnehagelærere med videreutdanning innen ledelse og veiledning samt innen implementering og utviklingsarbeid. Tre av våre "assistenter" har videreutdannet seg og tatt fagbrev innen barn- og omsorgsarbeiderfaget.

 

Åpningstider
Våre åpningstider er 07.00 - 17.00

Opphold
100 % plass : kr 3230,-

Kostpenger kr. 350,- pr mnd. 

Barna får frokost, lunsj og frukt hver dag. (To varme måltider i uka).

Barnehagen mottar støtte til søskenmoderasjon fra Sarpsborg kommune.Det gjøres oppmerksom på at satsene regnes ut fra plasstørrelse til yngste barn ved 2 søsken. Fra og med 3. barn er moderasjonen 50 % av opprinnelig sats.